Bavarian Infantry advancing at trail 1870

£3.40

Bavarian Infantry advancing at trail 1870